Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Ex Machina Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Veres Ács utca 44. 3. em. 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Festő u. 5.
Adószám: 25528228-2-06

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ex Machina Kft. adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) való megfelelés céljából.

Az Ex Machina Kft. jelen Tájékoztatóban meghatározottak alapján kezeli az érintettek személyes adatait. Az Ex Machina Kft. adatkezelési tevékenysége megfelel a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Az Ex Machina Kft. kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ott meghatározott adatkezelési célokra kezeli a személyes adatokat. Az érintettek adatait kizárólag a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük. Adatainak biztonsága érdekében társaságunk megtesz minden szükséges és elérhető biztonsági intézkedést mind technikai szempontból, mind az adatkezelésben közreműködő személyek eljárása, illetve tevékenysége szerint.

Jelen tájékoztató ismerteti az Ex Machina Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő a https://4spend.com weboldal kapcsán megvalósuló adatkezeléseinek részleteit és szabályait, amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire irányadóak. Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

A társaság adatvédelmi felelőse:
Név: dr. Gyárfás Luca
Telefonszám: +36 30 159 6280
E-mail cím: [email protected]

1. Az adatkezelések kapcsán alkalmazott jogszabályok jegyzéke

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Esztv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

2. Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Ex Machina Kft. kizárólag jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelésekhez és az ebben meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatban kezeli személyes adatait. Adatait csak a szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

3.1. Látogatói adatkezelés az adatkezelő honlapján

A https://4spend.com weboldal meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok (beállított nyelv) és a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.1.1. Az adatkezelő honlapján alkalmazott sütik

Az általánosan elterjedt gyakorlat alapján az adatkezelő is alkalmaz sütiket (cookie) a honlapján. A süti egy fájl, amely karakterek sorozatát tartalmazza és abban az esetben kerül a látogató számítógépére vagy egyéb eszközére, amikor az adott webhelyet felkeresi. Amikor ismételten keresi fel a webhelyet, a sütiknek köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. felhasznált nyelv), valamint egyéb információkat is (pl. a látogató egyéni beállításai az általa használt eszközön). A sütik megkönnyítik és a látogató számára kényelmesebbé, felhasználóbaráttá teszik az adott webhely működését, használatát.

A sütik használatának elfogadása és működésük engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy utasítsa el az összes sütit, vagy jelezze, ha a rendszer éppen sütit küld. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizonyos webhelyfunkciók nem fognak megfelelően működni a sütik elfogadása nélkül. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

a) Technikailag elengedhetetlenül szükséges, munkamenet sütik

Ezen sütik alkalmazása ahhoz szükséges, hogy a látogatók zökkenőmentesen használhassák a holnapot és teljes körűen igénybe vehessék annak minden funkcióját. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, email, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

b) Hozzájárulást igénylő sütik

Az ilyen típusú sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy az adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevétele során és azt megelőzően is bármikor megtilthatja. Az ilyen sütik elfogadását a honlapon felugró, a sütikről való rövid tájékoztató melletti elfogadás/hozzájárulás ikonra való kattintással lehet megtenni. Ezen adatok nem kapcsolhatóak össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára. A hozzájárulást igénylő sütikben személyes adatokat nem rögzítünk, kizárólag egy azonosítószámot tárolunk, melyből az oldal értesül, hogy a sütitájékoztató korábban elfogadásra került. A kényelmi sütit a kliens gép böngészője tárolja 1 hónapos lejárati idővel.

Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-letiltasa-amit-weboldalak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 11: https://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge/privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

3.2. Ajánlatkérés, érdeklődés a honlapon

Önnek, mint a honlap látogatójának lehetősége van arra, hogy információt, valamint ajánlatot kérjen az Ex Machina Kft.-től a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ebben az esetben az „Ajánlatkérés”, valamint az „Érdeklődöm” gombra kattintással jelenik meg a felület, ahol lehetősége van elküldeni az árajánlat iránti igényét, valamint egyéb kérését az Ex Machina Kft. felé.

Az üzenet elküldéséhez Önnek szükséges megadnia az e-mail címét, a további kapcsolatfelvétel céljából. További személyes adatok rendelkezésre bocsátása opcionális. Az üzenet elküldése előtt az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. E-mail útján tett nyilatkozattal bármikor visszavonhatja a hozzájárulást az ajánlatkérés vagy érdeklődés során megadott személyes adatai kezeléséhez, ebben az esetben minden, részünkre megadott személyes adatát haladéktalanul töröljük.

Amennyiben Ön nem a honlapon, hanem személyesen, az Ex Machina Kft. értékesítőjétől, papír alapon kér árajánlatot, az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím és telefonszám) az Ex Machina Kft. a jelen pontban és a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli és védi.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel elektronikus úton.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, adott esetben név és telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

3.3. Chatbot használata a honlapon, illetve a Facebookon

Az adatkezelés a https://4spend.com címen elérhető chatbot elindítása után az Ön erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A chatboton folytatott beszélgetés teljes egészét az az Ex Machina Kft. a http//4spend.com oldalon bejövő üzenetként rögzíti. Az Ön azonosításához szükséges személyes adatokat valamint az Ön egyes válaszait is rögzíti, ami a chatbot testre szabott működését szolgálja. A chatbot a beszélgetés során az Ön érdeklődésének megfelelően bemutatja az Ex Machina Kft. által kínált szolgáltatásokat. A beszélgetés során megadott adatokat a chatbot az adatkezelő megfelelő munkatársainak továbbítja.

Amennyiben Ön az Ex Machina Kft. által működtetett 4SPEND Facebook oldalon veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, úgy az Ex Machina Kft. az Önnel folytatott beszélgetés teljes egészét a Facebook a 4SPEND Facebook oldalán bejövő üzenetként rögzíti.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: önkéntes és bármikor visszavonható hozzájárulás esetén a saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára kezeli.

A kezelt adatok köre: az érintett által megadott név, esetlegesen e-mail cím, adott esetben Facebook Messenger azonosító.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelési cél megszűnéséig.

A személyes adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkavállalói.

3.4. Telefonos ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatkezelés

Az Ex Machina Kft. az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintettek tájékoztatása, egyes szolgáltatások telefonon keresztül történő igénybevétele, továbbá az ügyfelek esetleges panaszainak bejelentése céljából biztosítja a telefonon történő ügyintézés lehetőségét. A telefonos ügyfélszolgálaton keresztül Ön többek között a következő ügyeket intézheti:

  • általános információkérés az Ex Machina Kft. által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban,

 

  • árajánlat kérés az Ex Machina Kft. által kínált szolgáltatások igénybevétele érdekében,

 

  • panaszkezelés.

 

A telefonbeszélgetést az Ex Machina Kft. rögzíti és erről Önt a beszélgetést megelőzően megfelelően tájékoztatja, így Ön a beszélgetés rögzítésének megkezdése előtt jogosult eldönteni, hogy a rögzítéshez hozzájárul-e.
Amennyiben a hangfelvétel rögzítéséhez nem járul hozzá, úgy Ön telefonos ügyintézésre nem jogosult. Jogosult a későbbiekben a hangfelvételt meghallgatni, valamint arról másolatot kérni.

A hangfelvétel tekintetében Önt a GDPR szerint megillető, a helyesbítéshez való jog nem érvényesíthető, fogalmilag kizárt.

Amennyiben a jogai gyakorlása érdekében szüksége van a felvételre, kérelmezheti, hogy az Ex Machina Kft. a felvételt az adatkezelési időtartam elteltével ne törölje. A kérelem teljesítéséhez a jogos érdek igazolása szükséges. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: az érintett tájékoztatása, panaszának kezelése, adott esetben egyéb kérelmének megoldása, jogviták rendezése, elhangzott nyilatkozatok bizonyítása.

A kezelt adatok köre: az érintett hangja, neve, telefonszáma, e-mail címe, az érintett által az üggyel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott egyéb adatok.

Az adatkezelés időtartama: a telefonos ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvételek megőrzésének időtartama a hangfelvétel rögzítésétől számítva 1 év, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő.

A személyes adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő ügyfélkapcsolati tevékenységet ellátó munkavállalói.

3.5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett a „leiratkozás” gomb alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben az adatkezelő nem küld további hírlevelet az Ön részére, ebben az esetben minden, részünkre ezen adatkezelési célból megadott személyes adatát haladéktalanul töröljük.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben elektronikus elérhetőségeinken veszi fel a kapcsolatot velünk, abban az esetben az Ön által használt e-mail címre automatikusan nem kerül sor hírlevél küldésére.

A hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelhető személyes adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az adatekezelő termékei, szolgáltatásai tárgyában hírlevél küldése, valamint reklámanyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal, marketing tevékenységgel foglalkozó munkavállalói.

3.6. Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelő az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza átvételétől kezdődően kezeli egészen addig, amíg nem dönt az álláspályázat betöltéséről. A pályázat lezárultát követően az adatkezelő e-mail útján felkeresi valamennyi, a kiválasztás során felvételt nem nyert pályázót, hogy amennyiben beleegyezik, további egy évig kezeli a jelentkezés során megadott személyes adatait és önéletrajzát egy esetleges új pozíció betöltése céljából. Amennyiben a felvételt nem nyert jelentkező nem járul hozzá a személyes adatai további kezeléséhez vagy 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy az adatkezelő 5 munkanapon belül törli az általa a kiválasztás során megadott valamennyi személyes adatot. Az adatkezelő az önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat a kiválasztási folyamat lezárulta előtt a pályázó erre irányuló kérés esetén is törli, 5 munkanapon belül törli. Az önéletrajzban szereplő személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet elektronikus úton az [email protected] címre küldött e-mailben kérheti. 

Az önéletrajzzal kapcsolatban kezelhető személyes adatok köre: név, születési hely és idő, édesanya neve, lakcím, telefonszám, iskolai végzettségre és munkatapasztalatra vonatkozó adatok,  e-mail cím.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által meghirdetett álláshely betöltése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő kizárólag a meghirdetett álláspályázat lezárultáig kezeli az önéletrajz beküldése során megadott személyes adatokat, ezt követően az adatok további kezelésére az érintett kifejezett hozzájárulása esetén jogosult, a hozzájárulás megadásától számított további 1 évig.

A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói, valamint az adatkezelő vezető tisztségviselői.

3.7. Tájékoztatás

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Amennyiben nem veszi igénybe az általunk nyújtott szolgáltatásokat, viszont érdeklődés, tájékoztatás kérés, avagy ajánlatkérés céljából keres fel minket e-mailben vagy telefonon, úgy tájékoztatjuk, hogy a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, a telefonszámot, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröljük.

Ez alapján, az Ön kifejezett beleegyezése és hozzájárulása nélkül nem vagyunk jogosultak sem hírlevelet, sem direkt marketing anyagokat közölni az Ön által használt e-mail címen keresztül.

4. A személyes adatok tárolásának módja

Az Ex Machina Kft. számítástechnikai rendszerei és más, adatmegőrzési helyei a társaság székhelyén találhatóak meg.

Az Ex Machina Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. A személyes adatok továbbítása harmadik országba

A felhasználók adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.

6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán

A felhasználók adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás nem valósul meg.

7. A felhasználót, mint érintettek megillető jogok az adatkezelés során

Önt mint érintettet, akinek a személyes adatait kezelik, az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. Tájékoztatjuk, hogy lenti jogait elsősorban az adatkezelővel szemben gyakorolhatja.

Az Önt mint érintettet megillető jogok az adatkezelések kapcsán:

– tájékoztatáshoz való jog,
– hozzáféréshez való jog,
– helyesbítéshez való jog,
– törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”,
– korlátozáshoz való jog,
– tiltakozáshoz való jog,
– adathordozhatósághoz való joga,
– hozzájárulás visszavonásához való jog,
– panaszjog,
– bírósági jogorvoslathoz való jog.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Érintett tájékoztatásának általános szabályai és a tájékoztatáshoz való jog:

Az adatkezelés megkezdése előtt legkésőbb az érintett személyes adatainak megszerzésekor az érintettet az adatkezelőnek részletesen tájékoztatnia kell. Az adatkezeléssel kapcsolatban azokról az információkról, amelyeket jelen Tájékoztató tartalmaz.

Az előzetes tájékoztatás megadásának felelőse az adatkezelő.

A fenti előzetes tájékoztatáson túl az adatkezelés bármely szakaszában tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az alábbiak szerint. Ebben az esetben az adatkezelőnek a tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül meg kell adnia. Az egy hónapos határidő csak indokolt esetben hosszabbítható meg legfeljebb 2 hónappal.

Az adatkezelő a tájékoztatást csak akkor tagadhatja meg, amennyiben bizonyítja, hogy az érintett nem azonosítható, az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

Ha az adatkezelő nem intézkedik, vagyis nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor 25 napon belül tájékoztatnia kell az érintettet az intézkedés elmaradásáról, annak okáról, valamint az érintett jogáról, hogy az adatkezeléssel összefüggésben panasszal élhet, ill. bírósághoz fordulhat. A panasz, ill. bírósági jogorvoslat részleteivel kapcsolatban jelen tájékoztató lentebb részletes információkat tartalmaz.

A tájékoztatást és intézkedést az adatkezelőnek az érintett számára díjmentesen kell biztosítania. Azonban kivételesen ésszerű mértékű díjat számolhat fel az adatkezelő, vagy megtagadhatja a tájékoztatást és intézkedést, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó.

7.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:.

A hozzáférési jog alapján az érintettet az alábbi információkról kell tájékoztatni kérés esetén:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a felügyeleti hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, vagy ezek hiánya, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, amelynek felmerülése esetén az érintettet a költségekről előzetesen tájékoztatjuk.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat, az adatkezelő széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha azt más formátumban kéri.

7.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog, „az elfeledtetéshez való jog”

Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) amennyiben az adatkezelés alapja az érintett hozzájárulása (pl.: hírlevél küldése), és az érintett visszavonja a hozzájárulását az adatkezeléshez, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti felsorolás értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A fenti esetekben meghatározott törlési kérelemnek az adatkezelő nem köteles eleget tenni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, és a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben a fenti okok valamelyik fennáll, és az adatkezelő nem köteles eleget tenni az érintett törlési kérelmének, úgy 25 napon belül köteles az érintettet tájékoztatni ezen körülményről, annak indokának megjelölésével.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

7.7. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (pl. hírlevél küldése) vagy a felek között fennálló szerződési kötelezettség teljesítésén alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8. Tiltakozáshoz való jog

Ön, mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing célú levél küldése az ügyfeleknek), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.9. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulás (pl. marketing célú hírlevél küldése) – az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonásával a visszavonás előtti adatkezelés nem válik jogszerűtlenné.

A hozzájárulás visszavonása megvalósul abban az esetben, ha az érintett saját maga törli a felhasználói fiókját, illetve a hozzájárulás visszavonása személyes adatok kezeléséhez e-mail útján is történhet, a [email protected] címre küldött, törlés iránti kérelemmel.

8. Jogorvoslat, Panaszjog, Bírósági jogorvoslat

Azaz mit tehet, amennyiben személyes adatait Ön szerint nem szabályszerűen kezelik?

8.1. Panaszjog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

A panaszjog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon. Tehát panaszjogának gyakorlása esetén is, azzal egyidejűleg közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot is kezdeményezhet.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, amely hatóságnak az elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: [email protected]

8.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog a NAIH, vagy más felügyeleti hatóság döntésével szemben

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban a felügyeleti hatósághoz fordult (NAIH), és a hatóság döntést hozott az ügyében, akkor Ön mint az adatkezelés érintettje, jogosult ezzel a döntéssel szemben bírósági jogorvoslatot kezdeményezni, vagyis a döntést bíróság előtt megtámadni. Az előbbi bírósági jogorvoslathoz való jog akkor is megilleti Önt, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH) nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal (NAIH) szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.3. Az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult arra, hogy bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem jogszabályszerű kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogait. A bírósági jogorvoslathoz való jog gyakorlása nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy Ön mint érintett, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése jogszabálysértő módon történik, egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati eszközhöz forduljon, vagy panasztételi jogát gyakorolja.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az Ex Machina Kft. esetében a tevékenység helye szerinti bíróságok a magyarországi bíróságok, míg az Ex Machina Kft. székhelye szerint illetékes bíróság a Szegedi Járásbíróság, illetve speciális hatáskör esetén a Szegedi Törvényszék.

A bírói jogorvoslati eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

9. Kártérítési felelősség és Sérelemdíj

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén?

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek mint az érintettnek kárt okozott, akkor a kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az adatkezelés jogszabálysértő vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is követelhet.

A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel.

10. Személyes Adatok Tárolása és az Adatkezelés Biztonsága

Az Ex Machina Kft. informatikai infrastruktúrája, tárhelyei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyein találhatóak.

Az adatkezelésekhez alkalmazott informatikai eszközöket és megoldásokat, különösen a biztonsági rendszereket úgy választjuk meg és használjuk, hogy a kezelt személyes adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Személyes adatait megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvédelmi incidens, adatlopás, adatszivárgás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Ex Machina Kft. a nyilvántartásaiban kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve törvényi felhatalmazás esetén – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak, ill. az érintetthez rendelhetőek.

A mindenkori technikai fejlettségi szintre tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezeléseink biztonságáról és védelméről, amelyek megfelelő védelmi szintet biztosítanak személyes adatainak.

Az Ex Machina Kft., valamint partnerei informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott veszélyes emberi (pl. csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb.), illetve természeti (pl. tűz és árvíz), vagy más okból eredő (pl. szolgáltatás kimaradás, stb.) káros behatások ellen. Az Ex Machina Kft. adatainak biztonságát szerver és szoftver szintű védelmi eljárásokkal és szolgáltatásokkal biztosítja.

Az Ex Machina Kft. az adatkezelések során megvédi a személyes adatait, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult (titkosság), a személyes adatainak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét (sértetlenség), gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználóknak szüksége van a személyes adatokra, akkor valóban hozzá tudjanak férni a kívánt adatokhoz, tehát azok rendelkezésre álljanak (rendelkezésre állás).

Tájékoztatjuk az érintetteket és partnereinket, hogy a személyes adatok részben az internet segítségével kerülnek továbbításra. Az interneten továbbított adatok és elektronikus üzenetek biztonsága az alkalmazott protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékeny az olyan hálózati veszélyekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására irányulnak. Az ilyen veszélyek kiküszöbölése érdekében az Ex Machina Kft. megtesz minden tőle elvárható biztonsági intézkedést.

11. Az adatvédelmi incidens és annak kezelése

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek.

Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Bizalmát ezúton is köszönjük!

Ex Machina Kft.